Contributie

Het lidmaatschap bij Vovem’90 wordt aangegaan voor het gehele seizoen.

              

Gedurende het seizoen is het stopzetten van de contributie-betaling in principe niet mogelijk. Alleen in het geval van een langdurige blessure kan na overleg met de penningmeester besloten worden om de contributie inning tijdelijk stop te zetten.                                          

 

Voor vragen en overleg kunt u zich richten tot de penningmeester, via de mail: penningmeester@vovem.nl


Uitgangspunten:
De leeftijdscategorie is bepalend voor de hoogte van de contributie-inning
I.g.v. een CMV-lid dat speelt in een hogere leeftijdscategorie geldt het contributieniveau van de Jeugd
*) Het aantal aangeboden trainingen aan het team is bepalend voor de hoogte van de contributie.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om op verzoek van een individueel lid de contributie aan te passen.

Gezinskorting:
De gezinskorting wordt berekend over het contributiebedrag
Bij 3 leden uit één gezin (thuiswonend) 10%
Bij 4 of meer leden uit één gezin (thuiswonend) 20%
Verdeling van de maanden binnen de periodieke inning van de contributie
Het nieuwe seizoen start op 1 juli, dus de kwartaalcontributie wordt als volgt geheven;
– In september: juli/aug/sept
– In november: okt/nov/dec
– In januari: jan/feb/mrt
– In maart: apr/mei/jun